Cách dự trù kinh phí cho chiến dịch gây quỹ

Cách dự trù kinh phí cho chiến dịch gây quỹ

Lập kế hoạch dự trù chi phí cho một dự án gây quỹ– đặc biệt là những dự án lớn và dài ngày – có thể rất khó khăn. Làm thế nào để mọi thứ đều hoàn hảo từ những quyết định quan trọng tới các chi tiết nhỏ nhất?

1. Nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi lập dự trù chi phí

Để lập một bản dự trù chi phí hoàn chỉnh, trước tiên bạn sẽ cần khảo sát, nghiên cứu hoặc tiền trạm để biết mình cần làm những nhiệm vụ gì, từ đó, xác định các chi phí cho mỗi hạng mục nhiệm vụ.

Dự trù kinh phí

2. Lập những hạng mục cần thiết

Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, bước kế tiếp bạn cần liệt kê đầy đủ các hạng mục cần chi trong suốt quá trình thực hiện dự án. Để làm được điều này, bạn hãy cân nhắc áp dụng Work-breakdown structure. Để dễ hiểu, đây là ví dụ cho bạn: Để có bản dự trù chi phí, bạn cần thực hiện khảo sát hoặc nghiên cứu hoặc đi tiền trạm. Nếu bạn chọn cách thực hiện khảo sát, bạn sẽ cần lên nội dung phiếu hỏi, in phiếu hỏi, thuê tình nguyện viên đi phát phiếu hỏi. Các chi phí in ấn, thuê tình nguyện viên cần được liệt kê vào danh sách hạng mục trong dự án. Bạn hãy làm tương tự với các phần việc khác để liệt kê đầy đủ các hạng mục nhé!

! Ví dụ về dự trù kinh phí với các hạng mục phổ biến của dự án