Chi phí

Chi phí

Kindmate miễn phí khởi tạo và duy trì đối với tất cả chiến dịch, chỉ tính phí trên các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu và các yêu cầu đặc biệt của chủ chiến dịch.

Hoạt động của Kindmate đang được duy trì dựa trên sự đóng góp tự nguyện của những người ủng hộ.